Voorwaarden

ALGEMENE KOOP/VERHUURVOORWAARDEN LECOBA:

Artikel 1 Toepasselijkheid & aanbiedingen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op de tussen verhuurder (Lecoba) en huurder te sluiten huurovereenkomst en overeenkomst van bruikleen.
1.2. De evt. algemene voorwaarden van de huurder gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand verwezen.
1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
Artikel 2 Overeenkomst huurprijs
2.1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals vermeld in de huurovereenkomst, en heeft een minimale duur van 1 dag.
2.2. Alle tarieven zijn gebaseerd op 10 uur per dag ofwel 50 uren per werkweek. Bij overschrijding van dit Aantal uren per dag of per week zullen de extra gedraaide uren in rekening worden gebracht middels de volgende formule; Huurprijs extra uren =(Extra uren*Huurprijs)*120%. Bij Overschrijding van de retourdatum zonder overeenstemming voorafgaande aan de retourdatum zullen de extra dagen tegen 120% worden berekend.
2.3. Alle dagen gedurende welke de Huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief de dagen van afhalen en terugbezorgen, zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen worden in rekening gebracht. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen zal het materiaal door de Verhuurder niet worden aangenomen. Een gedeelte van één dag geldt hierbij als één gehele dag.

Artikel 3 Aflevering
3.1. Het gehuurde (machine) wordt op de overeengekomen (af)leverdatum aan de huurder afgeleverd op een door deze aangewezen locatie. Tevens ontvangt de huurder een uitgebreide instructie over de machine, gegeven door Lecoba (indien van toepassing). Eventuele nieuwe gebruikers dienen dezelfde door verhuurder gegeven instructie te volgen. De verhuurder verzorgt dit kosteloos tot een maximum van 2 trainingen per jaar per machine.
3.2. Het afleveren en ophalen van het gehuurde door Verhuurder, indien zo is overeengekomen, geschiedt op het door de Huurder opgegeven adres, welke goed bereikbaar dient te zijn voor het benodigde transportmiddel, op de begane grond binnen of buiten. Eventuele meerkosten als gevolg van extra benodigde laad- of lostijd komen voor rekening Huurder.
3.3. De Huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de in ontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Verhuurder het recht om het gehuurde mee terug te nemen. Eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn voor rekening Huurder.
3.4. De opgegeven tijdstip van ter beschikking stelling geldt slechts bij benadering. Nimmer kan Verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van deze opgegeven tijd.
3.5. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik voor rekening en risico van de huurder.
3.6. Wordt het gehuurde niet op de overeengekomen (af)leverdatum aan de huurder afgeleverd, dan heeft de huurder in geen geval recht op enige schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
3.7. Het gehuurde dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door de Huurder. Reclamaties moeten op de dag van aflevering schriftelijk worden gemeld. Na ingebruikname worden geen reclamaties meer geaccepteerd.

Artikel 4 Handleiding, Instructie
4.1. Met betrekking tot te leveren machines en installaties zal Lecoba Huurder in de vorm van een instructie of handleiding informatie over de constructie, werking en behandeling van de machines verschaffen, dit echter enkel in geval van een Nederlandse koper en in de Nederlandse taal.
4.2 De verhuurder verzorgt instructies kosteloos tot een maximum van 2 per jaar per machine.
4.3. Eventuele nieuwe gebruikers van de machine dienen dezelfde door verhuurder gegeven instructie te volgen dan wel voor gebruik de verstrekte handleiding te raadplegen.

Artikel 5 Betaling
5.1. Alle betalingen dienen ten laatste tijdens de overdracht bij verhuurder binnen te zijn tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
5.2. Facturatie zal wekelijks worden opgesteld. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de huurder direct rente aan de verhuurde verschuldigd. De rente bedraagt 3,5% per factuur per jaar, evt. te maken (buitengerechtelijke) incassokosten volgen bovenop het genoemde rente tarief.
5.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de huurder verplicht om op verzoek van de verhuurder en naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de huurder daaraan niet binnen de gestelde termijn voldoet, raakt hij direct in verzuim. Verhuurder heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden en de schade op de verhuurder te verhalen.
5.4. Alle genoemde huurtarieven in de overeenkomst zijn exclusief BTW.
5.5. Particuliere klanten zullen te allen tijde een door de Verhuurder vast te stellen waarborgsom per PIN of Ideal betaling moeten voldoen en zich kunnen legitimeren middels een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart, alvorens het huurobject in ontvangst te nemen, tenzij anders is overeengekomen.
5.6. a. Indien een waarborgsom is overeengekomen is Huurder verplicht deze te voldoen aan Verhuurder, voordat aan Huurder het huurobject ter beschikking wordt gesteld.
b. Na terug ontvangst van het huurobject zal deze waarborgsom aan de Huurder worden
gerestitueerd binnen 1 maand, onder aftrek van eventueel aan Verhuurder nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. Verhuurder heeft het recht om schade, gebleken na grondige inspectie in de werkplaats, te verrekenen met de waarborgsom.
c. Verhuurder zal geen rente vergoeden over het bedrag van de waarborgsom.
5.7. Voor het huren op rekening dient Huurder over een debiteurnummer te beschikken. Voor aanvraag van een debiteurnummer dient een bevoegd persoon een volledig ingevuld inschrijfformulier, uittreksel KvK van max. 6 maanden oud en een kopie legitimatie in te leveren. Na goedkeuring van Directie zal een debiteurnummer worden afgegeven waarna huren op rekening mogelijk wordt.
5.8. Klachten over facturen moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk zijn ingediend. Huurder verliest alle rechten indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd.
Artikel 6 Gebruik
6.1. De huurder heeft het gehuurde in goede staat van onderhoud ontvangen en de aflever bon
van de machine ondertekend. De huurder verklaart dat bij beëindiging van de looptijd van het
gehuurde deze in goede staat (schoonmaken is niet nodig) wordt afgegeven aan verhuurder.
6.2. De huurder zal als een goede huurder voor het gehuurde zorgdragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming (werkwijze), een en ander met inachtneming van de gegeven werkinstructie en veiligheid (verkeer)voorschriften. Evt. tekortkoming of bekeuringen worden door berekend aan de huurder, indien van toepassing.
6.3. Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, beslaglegging en/of vorderingen van derden onverwijld, doch binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder, nadat enig voorval heeft plaatsgevonden. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de huurder ter zake van de meldingsplicht.
6.4. Indien voor het gebruik van het huurobject een vergunning, certificaat of rijbewijs nodig is, draagt Huurder zorg voor de tijdige verkrijging van de vergunning, certificaat of rijbewijs, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met de Verhuurder.
6.5. Voor het gehuurde geldt dat het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder niet is toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen dan wel te gebruiken.
6.6. Het is Huurder niet toegestaan het Object te vervreemden, of daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is het Huurder voorts niet toegestaan het Object geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan een Derde in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten uit deze Overeenkomst aan een Derde over te dragen.
6.7. De huurder zorgt dat de machine ten laatste om 17:00 uur retour wordt gebracht en of afhaal
klaar staat op de overeengekomen einddatum tenzij nadrukkelijke en schriftelijk anders
overeengekomen.
6.8. De huurperiode eindigt nadat Verhuurder het huurobject heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon of einde huurbon door de Huurder en Verhuurder. Het huurobject onbeheerd afmelden en achterlaten op de werkplek of in vestiging van de Verhuurder wordt niet geaccepteerd en geldt niet als einde huurperiode.

Artikel 7 Onderhoud (service inspectie)
7.1. De huurder verplicht zich op verzoek van de verhuurder het gehuurde voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en/of terreinen van de huurder te betreden voor inspectie of terugname van het gehuurde. Het tijdstip van inspectie zal ten aller tijden in goed overleg plaats vinden.
7.2. Het onderhoud van het gehuurde komt voor rekening van de verhuurder, met uitzondering van dagelijks onderhoud waaronder brandstof, controle luchtfilter, controle en bij vullen olieniveau etc. Tevens wordt er verwezen naar het onderhoudsboek welke is meegeleverd bij de machine.
7.3. Eventuele (spoed) reparaties mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven komen de kosten van de reparatie voor rekening van de huurder, onverminderd het recht van de verhuurder om in geval er sprake is van schade volledige schadevergoeding van huurder te vorderen.
7.4. Bij onkruidbestrijdingsmachines (heet water) is het kalkmiddel inbegrepen voor de gehele huurperiode.
7.5. Bij stilstand door een technisch mankement waardoor de machine langer dan 48 uur niet inzetbaar is (ingaande op moment van melding door huurder (maandag tot en met vrijdag) zullen de huurkosten vanaf 48 uur stilstand (gerekend maandag tot en met vrijdag) tot het moment van gereed melding reparatie middels een afzonderlijke credit factuur bij huurder in mindering worden gebracht op de huursom. Mocht de stilstand veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik dan blijven de totale kosten (inclusief huursom en reparatiekosten) onverminderd voor rekening van huurder. De verhuurder zal de stilstand van de machine minimaliseren door gebruik te maken van een eigen goed uitgeruste service dienst die in bijna alle gevallen binnen enkele uren ter plaatse zal zijn.
Artikel 8 Schade en aansprakelijkheid
8.1. De machine dient bij stalling langer dan 3 uur binnengezet te worden, in een vorstvrije omgeving.
8.2. Eventuele schades aan de machine, bestuurder, omstanders of objecten door ondeskundig gebruik zijn voor de rekening van de huurder.
8.3. De gehuurde machines zijn niet verzekerd tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
8.4. Voor alle wel verzekerde schadegevallen geldt een minimale eigen risico van € 200,- euro per schade geval aan het gehuurde per incident.
8.5. De huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde waaronder inbegrepen, vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding alsmede totaal verloren gaan van het gehuurde, voor zover deze schade niet wordt vergoed door de door verhuurder afgesloten verzekering voor zover van toepassing. Dit tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 9 Eigendom
9.1. Het eigendom van het gehuurde berust bij de verhuurder. Alles wat door de huurder wordt ge(de)monteerd aan het gehuurde zal worden doorberekend als schade.
9.2. De huurder is in geen geval bevoegd om het gehuurde door te verhuren, te vervreemden of te verpanden of anderszins te bezwaren.
9.3. Derdenbeding eigenaar/pandhouder:
a. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
b. Niettegenstaande het bestaan van een huurovereenkomst zal Huurder huurobject op
eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
c. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen ‘derdenbeding’ kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.

 Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. De Huurder machtigt haar medewerker(s) om het huurobject in ontvangst te nemen en
namens haar rechtsgeldig een ter beschikkingstellingbon/afleverbon te tekenen.
10.2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan Verhuurder zijde, is alle aansprakelijkheid
richting Verhuurder voor schade direct of indirect ten gevolge van gebreken in of aan
verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, , uitdrukkelijk uitgesloten.
10.3. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Verhuurder op geen enkele wijze
gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van het personeel van Huurder.
10.4. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden
of Huurder ter beschikking gestelde gegevens.
10.5. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld
waterschade t.g.v. lekkage van huurobject.
10.6. Aansprakelijkheid voor schade gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de) montage,
opslag, verblijf of onderhoud, etc. van aan derden is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 11 Beëindiging of ontbinding overeenkomst
11.1. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd zonder schriftelijk bevestiging van de verhuurder. Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd dient te geschieden bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van één week. Bij een huurperiode van langer dan één maand geldt: opzegtermijn twee weken. Bij huurperiodes langer dan twee maanden geldt: opzegtermijn één maand.
11.2. Indien huurder de overeenkomst voor bepaalde tijd wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van de verhuurder en de verhuurder hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedkeuring ontbonden. Verhuurder heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en overige gemaakte kosten.
11.3. Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomst.
11.4. Bij een geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne te bereiken. Zo nodig en indien door beide partijen gewenst zal daarbij een derde bemiddelen.
11.5. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn te oordelen over een tussen partijen gerezen geschil, dat niet in der minne is opgelost.

versie: 3.19