Voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN LECOBA:

Artikel 1 Toepasselijkheid & aanbiedingen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op de tussen verhuurder (Lecoba) en huurder te sluiten huurovereenkomst en overeenkomst van bruikleen.

1.2 De evt. algemene voorwaarden van de huurder gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand verwezen.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

Artikel 2 Overeenkomst huurprijs

2.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals vermeld in de huurovereenkomst, en heeft een minimale duur van 1 dag.

2.2 Alle tarieven zijn gebaseerd op 10 uur per dag ofwel 50 uren per werkweek. Bij overschrijding van dit Aantal uren per dag of per week zullen de extra gedraaide uren in rekening worden gebracht middels de volgende formule; Huurprijs extra uren =(Extra uren*Huurprijs)*120%. Bij Overschrijding van de retourdatum zonder overeenstemming voorafgaande aan de retourdatum zullen de extra dagen tegen 120% worden berekend.

Artikel 3 Aflevering

3.1 Het gehuurde (machine) wordt op de overeengekomen (af)leverdatum aan de huurder afgeleverd op een door deze aangewezen locatie. Tevens ontvangt de huurder een uitgebreide instructie over de machine, gegeven door Lecoba (indien van toepassing). Eventuele nieuwe machinisten dienen dezelfde door verhuurder gegeven instructie te volgen. De verhuurder verzorgt dit kosteloos tot een maximum van 2 trainingen per jaar per machine.

3.2 Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik voor rekening en risico van de huurder.

3.3 Wordt het gehuurde niet op de overeengekomen (af)leverdatum aan de huurder afgeleverd, dan heeft de huurder in geen geval recht op enige schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 Betaling

4.1 Alle betalingen dienen ten laatste tijdens de overdracht bij verhuurder binnen te zijn tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
Facturatie zal wekelijks worden opgesteld. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de huurder direct rente aan de verhuurde verschuldigd. De rente bedraagt 3,5% per factuur per jaar, evt. te maken (buitengerechtelijke) incassokosten volgen bovenop het genoemde rente tarief.

4.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de huurder verplicht om op verzoek van de verhuurder en naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de huurder daaraan niet binnen de gestelde termijn voldoet, raakt hij direct in verzuim. Verhuurder heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden en de schade op de verhuurder te verhalen.

4.3 Alle genoemde huurtarieven in de overeenkomst zijn exclusief BTW.

4.4 Klachten over facturen moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk zijn ingediend. Huurder verliest alle rechten indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd.

Artikel 5 Gebruik

5.1 De huurder heeft het gehuurde in goede staat van onderhoud ontvangen en de aflever bon van de machine ondertekend. De huurder verklaart dat bij beëindiging van de looptijd van het gehuurde deze in goede staat (schoonmaken is niet nodig) wordt afgegeven aan verhuurder.

5.2 De huurder zal als een goede huurder voor het gehuurde zorgdragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming (werkwijze), een en ander met inachtneming van de gegeven werkinstructie en veiligheid (verkeer)voorschriften. Evt. tekortkoming of bekeuringen worden door berekend aan de huurder, indien van toepassing.

5.3 Huurder is verplicht verhuurder onverwijld telefonisch en schriftelijk (mail) op de hoogte te stellen indien deze enige defect en/of schade aan het gehuurde constateert. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de huurder ter zake van de meldingsplicht.

5.4 Voor het gehuurde geldt dat het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder niet is toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen dan wel te gebruiken.

5.5 Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde te verhuren aan derden of ter beschikking te stellen aan derden tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder.

5.6 De huurder zorgt dat de machine ten laatste om 17:00 uur retour wordt gebracht en of afhaal klaar staat op de overeengekomen einddatum tenzij nadrukkelijke en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 Onderhoud (service inspectie)

6.1 De huurder verplicht zich op verzoek van de verhuurder het gehuurde voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en/of terreinen van de huurder te betreden voor inspectie of terugname van het gehuurde. Het tijdstip van inspectie zal ten aller tijden in goed overleg plaats vinden.

6.2 Het onderhoud van het gehuurde komt voor rekening van de verhuurder, met uitzondering van dagelijks onderhoud waaronder brandstof, controle luchtfilter, controle en bij vullen olieniveau etc. Tevens wordt er verwezen naar het onderhoudsboek welke is meegeleverd bij de machine.

6.3 Eventuele (spoed) reparaties mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven komen de kosten van de reparatie voor rekening van de huurder, onverminderd het recht van de verhuurder om in geval er sprake is van schade volledige schadevergoeding van huurder te vorderen.

6.4 Bij onkruidbestrijdingsmachines (heet water) is het kalkmiddel inbegrepen voor de gehele huurperiode.

6.5 Bij stilstand door een technisch mankement waardoor de machine langer dan 48 uur niet inzetbaar is (ingaande op moment van melding door huurder (maandag tot en met vrijdag) zullen de huurkosten vanaf 48 uur stilstand (gerekend maandag tot en met vrijdag) tot het moment van gereed melding reparatie middels een afzonderlijke credit factuur bij huurder in mindering worden gebracht op de huursom. Mocht de stilstand veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik dan blijven de totale kosten (inclusief huursom en reparatiekosten) onverminderd voor rekening van huurder. De verhuurder zal de stilstand van de machine minimaliseren door gebruik te maken van een eigen goed uitgeruste service dienst die in bijna alle gevallen binnen enkele uren ter plaatse zal zijn.

Artikel 7 Schade en aansprakelijkheid

7.1 De machine dient bij stalling langer dan 3 uur binnengezet te worden, in een vorstvrije omgeving.

7.2 Eventuele schades aan de machine, bestuurder, omstanders of objecten door ondeskundig gebruik zijn voor de rekening van de huurder.

7.3 De gehuurde machines zijn niet verzekerd tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Dit m.u.v. de Multihog CX75 met Wave sensor 2, deze machine is uitgebreid casco verzekerd inclusief schadeverzekering inzittende.

7.4 Voor alle wel verzekerde schadegevallen geldt een minimale eigen risico van € 200,- euro per schade geval aan het gehuurde per incident.

7.5 De huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde waaronder inbegrepen, vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding alsmede totaal verloren gaan van het gehuurde, voor zover deze schade niet wordt vergoed door de door verhuurder afgesloten verzekering voor zover van toepassing.

Artikel 8 Eigendom

8.1 Het eigendom van het gehuurde berust bij de verhuurder. Alles wat door de huurder wordt ge(de)monteerd aan het gehuurde zal worden doorberekend als schade.

8.2 De huurder is in geen geval bevoegd om het gehuurde door te verhuren, te vervreemden of te verpanden of anderszins te bezwaren.

Artikel 9 Beëindiging of ontbinding overeenkomst

9.1 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd zonder schriftelijk bevestiging van de verhuurder. Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd dient te geschieden bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van één week. Bij een huurperiode van langer dan één maand geldt: opzegtermijn twee weken. Bij huurperiodes langer dan twee maanden geldt: opzegtermijn één maand.

9.2 Indien huurder de overeenkomst voor bepaalde tijd wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van de verhuurder en de verhuurder hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedkeuring ontbonden.
Verhuurder heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en overige gemaakte kosten.

9.3 Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomst.

9.4 Bij een geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne te bereiken. Zo nodig en indien door beide partijen gewenst zal daarbij een derde bemiddelen.

9.5 Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn te oordelen over een tussen partijen gerezen geschil, dat niet in der minne is opgelost.